خدمات پس از فروش
شرکت تولیدی صنعتی آگرین تولید کننده تجهیزات آشپزخانه های صنعتی ضمن برخورداری از مهارتـها و تکنولـوژی فنی روز دنیا و رقابت با تامین کننده های داخلی و خارجی این صنعت علاوه بر مشاوره طراحی و اجرای پروژه های آشپزخانه صنعتی با گسترش تفکر سیـستمی در این مقوله نسبت به ارائه ایده و خلاقیت جدید برای اولین بار در سطح کشور ایران در راستـای فرایند خدمات فنی سرویس نگهداری تجهیـزات آشپزخانه با هدف بهینه سازی توان اجرایی١٠٠% تجهیزات صنعتی ، احیاء هزینه های از دست رفته و همچنین بهبود عملکرد در سیستم آشپزخانه صنعتی برقرار نموده و همچنین باارائه آموزشهای علمی وکابردی لازم به مشتری دربهره مندی ازنتایج مطلوبتراقدام می نماید

لذا در هر پروژه شرکت آگرین با برخورداری از امکانات و تجهیزات مناسب سرویس از یک سو و طرف قرارداد با شرکتهای بزرگ صنعتی جهت تامین قطعات یدکی مصرفی پروژه ها در تعامل بوده و نسبت به شیوه های نوین تعمیرات نگهداری و راهکارهای اجرایی وآموزشی مناسب درصنعت تجهیزات آشپزخانه آماده همکاری و خدمترسانی به کلیه افراد حقیـقی وحقوقی که قصد استفاده از سیستمهای منظم سرویس دوره ای دارند برابر تدوین دستورالعمل اجرایی در سراسر ایران میباشد

دستور العمل ارزیابی فنی پروژه های متقاضی خدمات نصب /راه اندازی/سرویسهای منظم دوره ای

با توجه به محدودیت منابع تامین کنندگان داخلی وخارجی تجهیـزات صنعتی ایجاب می کند تا از ارائه سرویس خدمات فنی مطلوب و بهینـه وزمانبندی شده بارویکرد فرایندی درسیستم تجهیزات صنعتی در سطح کشور ایران بکار گرفته شود در هر پروژه اعضای گروه با وجود مهارتها ودانش فنی و برخورداری از امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند دربرآورده سازی خدمات مشخص ویا تعهد خاص درتعامل بوده و نسبت به شیـوه های کنتـرلی سیستم ، ارائه راهکار های اجرایی و آموزش در فرایند تحویل پروژه عمل می نمایند

دامنه( A این دستورالعمل برای کلیه پروژه هایی که از طرف مدیریت و یا واحدهای مجموعه شرکت تعریف می گردند معتبر میباشد

کاربرد( B شرکت آگرین در راستای سیاستهای مشتری آمادگی خدمترسانی به صورت مشاور واجرا کننده در باب هر یک از پروژه های مطرح شده به شرح ذیل می باشد

الف )پروژه های متقاضی ارزیابی و بازرسی فنی مهندسی

ب )پروژه های متقاضی نصب

ج )پروژه های متقاضی راه اندازی

د )پروژه های متقاضی سرویس و نگهداری منظم دوره ای

تعاریف ( C

پروژه : متشکل از فعالیتهای منطقی و مرتبط و متعامل می باشد که به صورت مجموعه تلاشهای مستمر زیر نظر یک مدیریت یا سازمان اجرایی مشخص ، جهت تحقق یک تعهد و هدف نهایی در ارائه خدمات وسازماندهی مستمر تعریف می گردد

پروژه های متقاضی ارزیابی و بازرسی فنی مهندسی ( c-1

شرکت آگرین با برخورداری از توان گروه فنی مهندسی اقدام به امور مشاوره اولیـه درباب هر یک از پروژه های مورد نیاز مشتری اقدام نموده که شامل فعالیتهایی از قبیل شناسایی وکاربرد تخصصی تجهیزات مورد نیاز هر پروژه، نحوه تامین وتکنولوژی ساخت، برآورد کارشناسی هزینه مالی تجهیزات، خلاقیت درطراحی چیدمان، برنامه ریزی زمانبندی وهدایت پروژه در خدماتی ازجمله نصب ،راه اندازی و همچنین برنامه ریزی سرویسهای دوره ای منظم، تدوین کتابچه تعمیرات نگهداری جهت بهره برداری موثر از کارکرد مفید تجهیزات ، بازنگری خدمات مشتری در این سیستم صورت میگیرد.

پروژه های متقاضی نصب ( C-2

عبارت است از برخورداری امکانات و توان فنی موجود و اجرای فاز اولیه پروژه نسبت به پیاده سازی و چیدمان محصولات طبق نقشه های فنی جهت ارائه خدمات در قالب تجهیزات تامین شده به یکی از طرق زیر اعمال می نماید

الف ) تجهیزاتی که مستقیماً بدون واسطه وبا بهره گیـری ازمشاوره فنی ازشرکت آگـرین خریـداری و آماده نصب و بهره برداری می گردد

ب ) تجهیزاتی که ازسوی تامیـن کنندگان خارجی تجهیزات صنعتی تدارک ونیازمندعملیات منسجم نصب و بهره برداری از شرکت می باشد

ج ) تجهیزاتی که از سوی تولید کنندگان داخلی تجهیـزات صنعتی تامین گردیده و نیازمند عملیات منسجم نصب و بهره برداری از شرکت می باشد

پروژه های متقاضی راه اندازی ( C-3

در بیان این موضوع با توجه به سیاستهای تامین تجهیـزات از سوی کارفرما که درقالب یکی از حالتـهای اشاره شده الف ، ب ، ج در بند 3-3 ) ، شرکـت آگـرین (پیمانکار) پس از عملیـات نصب و چیدمان تجهیـزات مطـابق نقشه های فنی نسبت به تست عملکرد کیفی و مناسب با معیار پذیرش کارفرما تا زمان اجرای بهره برداری از تجهیزات پروژه اقدام نموده ودرراستـای اثر بخشی اهداف کیفیت خدمات پس از فروش نسبت به آموزشهای لازم و پیشنهاد کاربرد صحیح و بهینه از تجهیزات مربوطه اقدام می گردد .

پروژه های متقاضی سرویس سرویس و نگهداری منظم دوره ای ( C-4

عبارت است از کلیه تعهداتی که پیمانکـار در قبال شرایط قرارداد با کارفرما از لحظه بهره برداری یا سرویس اولیه در سراسر ایران با بکارگیری منابع و امکانات مورد نیازدرزمینه کارایی موثر و مستمر کلیه تجهیزات آشپزخانه صنعتی منعقد میگردد شامل فعالیتها و راهبردهای اجرایی پروژه از قبیل سرویس اولیه تجهیزات، بکارگیری دانش فنی درقبال فعالسازی و بروزرسانی پروژه های دارای تجهیزات مستعمل فاقد کـارایی وتکنولـوژی خاص، سرویسهای منظم دوره ای (تعمیرات نگهداری پیشگیرانه )، سرویس تعمیرات نگهداری خاص به درخواست مشتری ، تامیـن و تدارک داخلی قطعـات مورد نیـاز پروژه صورت می گیرد